ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2566

ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผศ.ดร. ขวัญชัย จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชุมการติดตามความคืบหน้าตามโครงการก่อสร้าง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี ผศ.ดร.ขวัญชัย จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีจำนวน 1 รายการ ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าตามโครงการก่อสร้าง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชุมหน่วยงานด้านการรณรงค์นโยาบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้จัดประชุมหน่วยงาน          ด้านการรณรงค์นโยาบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่                        (No Gift Policy) เพื่อให้สอดคล้ายและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การประ กาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับสากล THE Impact Rankings ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable Development Goals : SDGs) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2566

ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับสากล THE Impact Rankings ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable Development Goals : SDGs) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เปิดรับสมัครตำแหน่งสถาปนิก

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2566

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร. ขวัญชัย จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

NO GIFT POLICY “งดให้ งดรับ”

สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม NO GIFT POLICY “งดให้ งดรับ” ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

 

โพสท์ใน news | ใส่ความเห็น

No Gift Policy

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา “เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ“ ครั้งที่1 (ITA)

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ขวัญชัย จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม น.ส.เอื้อมเดือน แสงเหลา และนางสาวศุภาภรณ์ แปลยาว บุคลากรในสำนักงานออกแบบฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา “เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ“ ครั้งที่1 (ITA) ผ่านสื่ออิเล็กทรานิกส์ Zoom Meeting

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC

ในวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และอาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ พุกดำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำข้อมูลไปประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น