15มี.ค./21

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการบริหารสัญญา” รุ่นที่ 3

ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 น.ส.ณ

Read More...