20ต.ค./22

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม”

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 อาจารย์ป

Read More...
20ต.ค./22

โครงการ “การพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับสากลด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)”

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผ.ศ.ขวัญช

Read More...
20ต.ค./22

พิธีเปิดโครงการ ตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืน แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (RMUTR U2T for BCG Market)

ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ขวัญ

Read More...
23ส.ค./22

ลงพื้นที่เข้าสำรวจอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่ศาลายา ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเตรียมจัดทำนำเสนอในงบประมาณปี 2567

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผศ.ขวัญ

Read More...