ปรัชญา

อาคารสวยงาม มั่นคง ตรงความต้องการผู้ใช้ สร้างเสร็จเร็วไว มหาวิทยาลัยฯ พัฒนา

ปณิธาน

สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม มุ่งมั่นพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพที่เหมาะสมสวยงาม  และมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  เป็นศูนย์กลางการบริการงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม  อาคาร  สิ่งก่อสร้าง  ของมหาวิทยาลัยฯ  ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

พันธกิจ

1. ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา ด้านแบบรูปรายการสถาปัตยกรรม วิศวกรรม งานก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้าง ตามผังแม่บทและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และตรวจสอบแบบรูปรายการ และราคากลาง งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ตลอดจนตรวจสอบ ติดตาม การควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบรูปด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

3. ส่งเสริม และพัฒนา ระบบการทำงาน บุคลากรของสำนักงานให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อสามารถดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย