ความเป็นมา

สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเป็นหน่วยงานภายใน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม  พ.ศ.2550 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อรองรับภารกิจเฉพาะด้าน โดยมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลงานออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนให้บริการในด้าน การออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคากลาง และให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ ในการจัดตั้งงบประมาณ ทั้งแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงเป็นศูนย์กลางให้แก่  นักศึกษา  บุคลากรในสายงาน วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย