โครงสร้างสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม แบ่งออกเป็น 5 งาน

 1. งานธุรการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ควบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์ การพิมพ์ของสำนักงาน ทำเอกสารแจ้งซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จัดทำเอกสารงานบุคลากร จัดทำเอกสาร งานการเงิน จัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพ จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณเงินรายได้  จัดทำเอกสารหลักฐานการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการชี้แจงงบประมาณประจำปี และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง

2.  งานสถาปัตยกรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม การวางผัง การออกแบบภูมิทัศน์ งานเขียนแบบ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานดูแลข้อมูลแบบรูปรายการและปรับปรุงแบบรูปรายการ  และงานตรวจแบบเพื่อการก่อสร้างสำหรับอาคารและสิ่งก่อสร้าง  และระบบสาธารณูปโภค

3. งานวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมระบบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบคำนวณโครงสร้าง  และออกแบบงานวิศวกรรมระบบต่างๆ ของอาคาร สิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค  งานตรวจสอบคำนวณโครงสร้าง งานระบบวิศวกรรมต่างๆ

4. งานประมาณราคา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลปริมาณงานเพื่อคิดประมาณราคากลาง และงานตรวจสอบการประมาณราคาอาคาร  สิ่งก่อสร้าง  และสาธารณูปโภค

5. งานควบคุมการก่อสร้าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การควบคุมงานก่อสร้าง  งานปรับปรุง  ต่อเติมอาคาร และสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ