ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2563 น.ส. เอื้อมเดือน แสงเหลา บุคลากรสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (MOVE up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : วินัยสร้างง่ายในสถาบันกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์