ในวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 นางสาวเอื้อมเดือน แสงเหลา บุคลากรสำนักงานออกแบบ เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี