ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุภัทรา นันดี และนางสาวศุภาภรณ์ แปลยาว บุคลากรสำนักงานออกแบบ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตบริการและปลูกจิตสำนึกรักองค์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก