ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวพรชนก อ้นมณี และนางสาวณัฐพร คันทะประดิษฐ์ บุคลากรสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้เข้าอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสำหรับบุคลากรใหม่ ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ