ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผศ.ขวัญชัย จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ FOAD Creative & Design Workshop 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ณ อาคารสิริธร (อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) #FOADCreativeandDesignWorkshop2020